Данни

анкета  УЕБ

Анкетна карта

Обработка на въпросника

Health&Happiness_Survey.sav

Health&Happiness_Survey.xlsx

Health&Happiness_Blank.xlsx

Data_SPARQ.sav            SURVEY_1.sav           

SURVEY_1.xls