Как е организирано  електронното помагало?

Структурата на електронното помагало е съобразена със структурата на учебния процес - заниманията обхващат 5 последоваателни раздела, поради което са предвидени 5 самостоятелни страници на уеб-базираното помагало. Достъпът до тях става от менюто вдясно. На всяка от страниците има линкове към:

 • Ръководството за обучение на докторанти. Материалът, който се изучава в съответния раздел е посочен на страницата на този раздел;

 • Презентации на учебното съдържание, които се изучават в съответния раздел;

 • MS Excel калкулатор, който дава възможност за изчисляване на изучаваните показатели с Excel;

 • Файловете с данни за SPSS, които се ползват в съответния раздел;

 • Алгоритмите на решаваните задачи и получените резултати.

Това дава възможност, студенти, които не присъстват на заниманията да са наясно с пропуснатия материал и да могат да отработят същия в удобно за тях време.

Освен това към учебните материали е представено кратко приложение, което съдържа формулите, по които се изчисляват изучаваните показатели и статистическите таблици, които се ползват по време на обучението. То може да бъде изтеглено от линка приложение.

На всяка от страниците има достъп до тест, който оценява степента на усвояване на преподавания в съответния раздел материал.

Как протичат заниманията?

Преди заниманието от съответния раздел:

 • Студентът се запознава самостоятелно с изучаваното учебно съдържание от ръководството.

По време на заниманията:

 • В деня на изучаване на съответните анализи преподавателят представя накратко учебното съдържание, като ползва MS Power Point презентацията;

 • Изучаваните показатели се изчисляват с MS Excel калкулатора, в резултат на което студентът усвоява как се представят в научни разработки и интерпретират  изучаваните показатели;

 • Осъществяват  се изучаваните анализи със SPSS. Резултатите от обработката се съхраняват в самостоятелен файл.

След заниманието във времето за самостоятелна работа:

 • Студентът решава теста върху изучаваното учебно съдържание от съответния ден;

 • От съхранените по време на заниманията резултати от обработката докторантът изготвя съответната част от изпитния проект.

  Указания за попълване на тестовете

Тестовете са интерактивни и уеб-базирани.  Могат да бъдат достъпни от компютър или телефон. За да попълните и изпратите резултата от теста Ви е необходима Интернет връзка. Всеки от тестовете покрива учебното съдържание от един раздел. В началото на теста е посочен броят на въпросите ( между 10 и 15) и времето за попълване на теста. Заложено е задължителното въвеждане на името и имейла на докторанта. Тестът приключва след като резултатът автоматично се изпрати на преподавателя. Всеки верен отговор носи 1 точка. За успешно положен се счита теста, ако 70% от отговорите са верни.

Тестовете дават възможност за следните видове отговори:

Верен е само един отговор
Верни са повече от един отговор
Въпроси за свързване - свържете лявата плочка на пъзела със съответната й вдясно
Въпроси за попълване - пишете на кирилица, десетичните точки вписвайте със запетая
Въпроси за попълване на верните стойности. От падащите менюта изберете онази стойност (текст), който съответства на резултатите от обработката.
Част от въпросите се отнасят за информация, представена таблично, графично или като клип. За да ги видите ясно, кликнете върху тях, за да се уголеми изображението
Въпроси за посочване. На такива въпроси се отговаря, като с мишката се кликне в частта от таблицата (графиката), която се изисква във въпроса. На въпроса сте отговорили, когато показалецът на мишката се привърне в кръгче.

 

 

Какви са изискванията за  приключване на модула?

 1. По време на самостоятелната работа докторантът попълва изпитния проект, макет на който може да се изтегли от линка по-долу. За всяка от самостоятелните работи, предвидени в проекта, трябва да се приложат необходимите таблици или графики  с получените резултати. Към тях трябва да се приложи кратък текстуален анализ.

 2. След приключване на модула се определя един ден за консултации с водещия преподавател по време на която се коментират неяснотите в анализите, залегнали в изпитния проект;

 3. В деня на изпита се провежда събеседване върху анализите, залегнали в проекта.

Оценката за модула се оформя на базата на:

 • активността на участие на докторанта в обучението,

 • степента на усвояване на учебното съдържание, установено на базата на оценките от тестовете;

 • качество на изготвения изпитен проект;

 • качество на анализа,  осъществен по време на изпита.