Учебната дисциплина е с приръствен хорариум от 50 часа (редовна форма) и 25  часа (задочна форма), разпределени в 5 раздела. Обучението цели да се задълбочат теоретичните познанията на студентите в областта на приложение на статистическите методи в спорта, физическото възпитание и спортния межиджмънт и практическите умения за работа със специализирания статистически програмен продукти SPSS.

След успешно приключване на модула докторантите трябва да знаят и умеят:

* да организират собствен масив от данни, да въведат стойностите и обработят данните със SPSS;

* да дефинират изследователски проблем и подберат подходящи статистически методи и показатели за обработка на данните;

* да осъществят изчислителните процедури със SPSS;

* да представят по подходящ начин (таблично и графично) получените резултати;

* да интепретират получените резултати от обработката.